Regulamin

serwisu internetowego MojMedyk.Online

wersja z dnia 01.03.2023 roku

§ 1. Definicje

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator – oznacza właściciela Serwisu, spółkę pod firmą Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie / ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000989748, posiadającą NIP 1182192559 oraz REGON 383077879, kapitał zakładowy 300.000 PLN (w całości opłacony);
 2. Porada – oznacza bezpłatne porady w obszarze medycyny udzielane przez Al-MED 2.0 sztuczną inteligencję w formie czatu;
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Prostej Giełdy, Użytkowników, Właściciela oraz wszelkie załączniki do Regulaminu, wymienione w jego treści i stanowiące jego integralną część, dostępny pod adresem mojmedyk.online;
 4. Serwis lub MójMedyk.online – oznacza stronę internetową (wraz ze wszystkimi podstronami) prowadzoną z wykorzystaniem domeny internetowej www.mojmedyk.online, za pośrednictwem której Administrator świadczy Usługi;
 5. Usługa – oznacza usługę oferowaną za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Użytkownikom, polegającą na udostępnieniu czatu ze sztuczną inteligencją Al-MED 2.0, która generuje bezpłatne Porady;
 6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która korzystającą z MojMedyk.online.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z mojmedyk.online, a także praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności Administratora oraz Użytkownika.
 2. Właścicielem i operatorem pod firmą Prosta Giełda S.A. z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa / wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000989748, posiadającą NIP 1182192559 oraz REGON 383077879, kapitał zakładowy 300.000 PLN (w całości opłacony).
 3. Warunkiem korzystania z Porad dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się z treścią oraz akceptacja Regulaminu.
 4. Wygląd i treść Serwisu, stanowią własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Porad nie stanowi podstawy ani zobowiązania do przeniesienia przez Administratora na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części ani w całości.
 5. Administrator informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi, korzystanie z Porad wiąże się z tym, może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Administrator informuje jednocześnie, że wszystkie dane podane przez Użytkownika są przekazywane na zewnątrz do baz, z których korzysta chat sztucznej inteligencji Al-MED. 2.0 (https://openai.com/) oraz zbierane przez dostawców tych Usług (OpenAI, L.L.C.  https://openai.com/).
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu

§ 3. Zakres i zasady świadczenia Usług

 1. Wszystkie usługi Serwisu świadczone są nieodpłatne, drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu możliwości odbycia czatu ze Sztuczną Inteligencją (Al-MED 2.0.), która generuje Porady w zakresie medycyny.
 3. Skorzystanie z bezpłatnej Porady przez Użytkownika wymaga zatwierdzenia, iż Użytkownik akceptuje i jest świadom, iż nie jest to porada od lekarza (profesjonalisty).

§ 4. Warunki Techniczne korzystania z Serwisu

 1. Dla korzystania z usług Serwisu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW poprzez zainstalowaną na nim przeglądarkę stron WWW;
  1. aktywne połączenie urządzenia, z siecią Internet;
  1. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookies;
 2. Wersje systemów operacyjnych podane poniżej to wersje minimalne, wymagane do poprawnego działania Serwisu i świadczenia Usług za jego pośrednictwem. Użytkownik powinien korzystać:
  1. z komputera / laptopa klasy PC z zainstalowanym systemem Windows 8.1 (lub nowszym);
  1. z komputera / laptopa typu Mac z zainstalowanym systemem macOS Sierra (lub nowszym);
  1. ze smartfonu / tabletu z zainstalowanym systemem Android 5.0 (lub nowszym);
  1. ze smartfonu / tabletu z zainstalowanym systemem iOS 10 / iPadOS 13.1 (lub nowszym)
 3. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki internetowej, współpracującej z jego urządzeniem. Wspierane przez nas przeglądarki to:
  1. najnowsze dwie wersje przeglądarek: Chrome, Firefox oraz Opera;
  1. Microsoft Edge w wersji 15 (lub nowszej);
  1. Safari 10 (lub nowsze)
 4. Administrator informuje, iż korzystanie z Porad możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazane w ust. 2 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 3 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z Usług lub korzystanie z tych Usług może być niemożliwe.
 5. Administrator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu może być utrudniony lub niemożliwy, Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej i możliwie najkrócej.
 6. Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń, przy użyciu których Użytkownik korzysta z Usług obciążają Użytkownika.

§ 5. Warunki formalne korzystania z Usług

 1. Dla korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu nie jest wymagana rejestracja w ramach Serwisu. Serwis nie oferuje możliwości rejestracji spersonalizowanego konta użytkownika.
 2. Użytkownikiem może skorzystać z Usługi pod warunkiem:
  1. zaakceptowania Regulaminu;
  1. zapoznania się z i zaakceptowania ostrzeżenia dotyczącego niepewności treści generowanych przez Al-MED 2.0.

§ 6. Ogólne Warunki świadczenia Usług i korzystania z Serwisu

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 7. Charakter Porad

 1. Administrator oświadcza, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Porady generowane przez AI-MED 2.0. nie są profesjonalnymi poradami lekarskimi. Administrator oświadcza, że nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej ani podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i podstawową jednostką służby medycyny pracy w rozumieniu Ustawy o służbie medycyny pracy a także nie wykonuje działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 Ustawy o działalności leczniczej i nie świadczy żadnych świadczeń zdrowotnych na rzecz Użytkowników.
 2. Administrator oświadcza, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Porady generowane są przez AI-MED 2.0. poprzez nawiązanie kontaktu z zewnętrznymi programami sztucznej inteligencji: https://openai.com/, dostarczanymi przez OpenAI, L.L.C. . Powyższe oznacza jednocześnie, że wszelkie informacje i dane wprowadzone przez Użytkownika do czatu będą również przekazywane do tych podmiotów i do baz danych powiązanych z tymi programami sztucznej inteligencji. Użytkownicy nie powinni wprowadzać do czatu z AI-MED. 2.0. żadnych swoich danych osobowych ani innych danych pozwalających na ich identyfikację ani innych danych, co do których nie wyrażają oni chęci ani zgody, aby zostały takim osobom przekazanym. Korzystanie z Serwisu nie wymaga podawania żadnych danych osobowych przez Użytkownika, poza automatycznie zbieranymi przez przeglądarkę internetową (adres IP).
 3. Administrator oświadcza, a Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Porady generowane przez AI-MED 2.0. nie są profesjonalnymi poradami lekarskimi i Użytkownicy nie powinni na nich polegać. AI-MED 2.0. jest oparty o niedoskonałe procesy sztucznej inteligencji, które mogą generować Porady nieprawdziwe, niepełne jak również niedostosowane do potrzeb i indywidualnych charakterystyk Użytkownika. Użytkownik nie powinien polegać na Poradach w celach związanych z leczeniem, czy też profilaktyką chorób ani w sprawach związanych z ogólnym utrzymaniem dobrego stanu zdrowia. W przypadku występowania niepokojących objawów zdrowotnych, Użytkownicy powinni zasięgnąć porady lekarskiej wykwalifikowanego personelu medycznego w placówce leczniczej, prowadzącej działalność leczniczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz pozostałych osób odwiedzających Stronę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności oraz Polityce dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w każdym czasie w przypadkach zmiany:
  1. warunków świadczenia Usług;
  1. warunków korzystania z Usług;
  1. funkcjonalności Serwisu;
  1. mających zastosowanie do Usług przepisów prawa.
 2. Zmiany Regulaminu będą komunikowane poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na właściwej podstronie Serwisu.
 3. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowej wersji Regulaminu właściwej stronie Serwisu.
 4. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd lub organ administracji publicznej, za nieważny lub bezskuteczny pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie powinno być interpretowane jako ograniczające lub wyłączające uprawnienia konsumenta, jakie wynikają dla niego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby okazało się, że jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z przepisami chroniącymi interes konsumenta – w stosunkach prawnych między Administratorem a Użytkownikiem będącym konsumentem stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego z pominięciem niezgodnych z nimi postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: mojmedyk.online w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
Regulamin
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies.
Czytaj więcej